Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanssız elektrik üretiminde 23/03/2016 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ve tebliğlere ilişkin yapılan değişiklikler konusunda duyuru yayınladı. Duyuru metni aşağıdaki gibidir;

Bilindiği üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun) 30/03/2013 tarihinde, Kanun’un 14 üncü maddesi kapsamında hazırlanan, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ)’in yürürlüğe girmesini müteakiben, lisanssız üretim sektöründe beklenenin üzerinde gelişmeler yaşanmış ve bu nedenle gelinen süreçte piyasanın daha sağlıklı ilerlemesini ve yatırımların biran önce hayata geçmesini teminen hazırlanan;

 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
 • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

değişiklikleri, sektörün düzenleyici otoritesi sıfatıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından mevzuat haline getirilerek söz konusu mevzuat 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda, lisanssız elektrik üretimi mevzuatında Kurumumuzca yapılan değişikliklerin uygulanması safhasında tereddüde mahal bırakılmaması amacıyla, aşağıda yer alan hususların tekrar hatırlatılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Yapılan mevzuat değişikliklerine ilişkin olarak:

 1. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sekizinci, onuncu ve onikinci fıkraları ile 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası hükmü, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanıldığı İlgili Şebeke İşletmecisi’nin internet sayfasında ilan edilen başvurular için uygulanmaz hükmü kapsamında olmayan başvurulara Yönetmelikte yer alan eksiklik bildirimi ve eksikliklerin tamamlanması sürecinin işletilmesi gerekmektedir.
 • Başka bir ifadeyle başvuruya ilişkin eksiklikler ilgililere yazılı olarak bildirilir ve 10 (on) iş günü içerisinde eksikliklerin tamamlanması istenir, söz konusu eksikliklerin süresi içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir. (Yönetmelik Madde:8/1)
 • Ayrıca, söz konusu eksiklik tamamlama sürecinde başvuru sahiplerinden Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında doğrudan ve dolaylı ortaklık yapısını ortaya koyan belgeler ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında ve 31 inci maddenin yirmibirinci fıkrası kapsamında olmadığına dair beyan ve taahhüdü istenir.
 • Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında kuş uçuşu ve projelendirmeye esas mesafe sınırlarının aşıldığı tespit edilen başvurular reddedilerek talep edilmesi halinde başvuru belgeleri ilgilisine iade edilir.
 • Yine Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunan veya aynı fıkra kapsamında olan kişi ya da kişilerin başvuru yaptıkları ilgili trafo merkezi için birden fazla başvurusunun bulunması halinde, başvuru sahibince belirlenecek bir başvuru haricindeki diğer başvurular reddedilir. Ayrıca, ilgili gerçek ya da tüzel kişinin aynı trafo merkezinde;
  • Başvuru aşamasında,
  • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almaya hak kazandığı İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilmiş olan,
  • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almış,
  • Bağlantı Anlaşması İmzalamış,
  • Sistem Kullanım Anlaşması İmzalamış,
  • İşletmede,

olması  halinde  söz  konusu  başvuru  reddedilerek  talep  edilmesi  halinde  başvuru belgeleri iade edilir.

 • Şebeke işletmecilerine yeni başvuruların yapılması halinde başvurular mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde alınmaya devam edilecektir.
 • Bir üretim tesisi için aynı gerçek ya da tüzel kişiye ait tüketimler birleştirilerek başvuru yapılabilecektir.
 1. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onikinci fıkrası, 7 nci maddesinin yedinci fıkrası, 8 inci maddesinin altıncı fıkrası ve geçici 9 uncu maddede yer alan “bağlantı sözleşme gücü” ibaresi; ‘Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu  gücün toplamı’ olarak (gücün kullanım faktörü ile çarpılmaksızın) değerlendirilmesi gerekmektedir.
 1. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereği trafo merkezlerinde kapasite ortaya çıkması halinde; söz konusu kapasiteler İlgili Şebeke İşletmecisince aylık olarak derlenerek ilgili ayın 25 inde toplu olarak TEİAŞ’a bildirilir ve söz konusu kapasiteler TEİAŞ tarafından ilgili ayı takip eden birinci iş gününde kendi internet sitesinde ilan edilir.

4.Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin izlenecek süreç:

Örnek olarak Ocak ayında yapılan başvurular için;

 • 1 – 31 Ocak → Başvuruların alınması ve derlenmesi
 • 20 Şubat → Ocak ayı başvurularının ve Ocak ayı içinde eksikliği tamamlanan başvuruların değerlendirilmesi (Tebliğ Madde:8/4)
 • 5 Mart → Ocak ayı başvurularının ve Ocak ayı içinde eksikliği tamamlanan başvuruların ilgili şebeke işletmecisinin internet sayfasında ilanı (Tebliğ Madde:8/4)
 • 20 Mart →  Ocak  ayı  başvurularının  ve  Ocak  ayında  eksikliği tamamlanan başvuruların Teknik Değerlendirmesi yapılarak şebeke işletmecisinin internet sayfasında ilanı (Tebliğ Madde:10/8)
 1. Kanun’un Kanun’un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kurulacak rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için Yönetmelik ve Tebliğ’de yer alan başvuru belgelerine ilişkin ‘Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’ (Ek-1) ile ‘Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’ (Ek-2) oluşturulmuş ve Yönetmelik’te yer alan kısıtlamalara ilişkin ‘Kurulu Güç Sınırına İlişkin Beyan’ (Ek-3) ve ‘Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan’ (Ek-4) formatları oluşturulmuş ve yazımız ekinde yer almaktadır. Yukarıda yer alan Kanun hükmü çerçevesinde yapılan başvurularda bu belgelerin talep edilmesi gerektiği için İlgili Şebeke İşletmecilerinin bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Başvurularda eksik evrak tamamlatma işlemi yapılması halinde, ilgili başvuru eksikliği tamamlandığı tarihte yapılmış sayılır ve içinde bulunulan ay yapılan diğer başvurular ile birlikte değerlendirmeye alınır.

 1. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği (Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği)’nin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının;

2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki üretim tesisleri ile 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki OSB katılımcılarının sisteme bağlantısı ve sistem kullanımına ilişkin hususlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki üretim tesisleri için de uygulanır.

hükmü gereğince üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlanabilmesi için tesis edilecek dağıtım varlıklarının Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi kapsamında tesis edilebilmesi mümkündür. İlgili düzenleme ile Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yalnızca söz konusu üretim tesisinin mevcut dağıtım sistemine bağlanabilmesi için gerekli olan ve esasen dağıtım şirketi tarafından yapılması gereken yatırımların, istenmesi halinde kullanıcı tarafından yapılabilmesi hedeflenmiştir.

Yönetmeliğin “Bağlantı esasları” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının; Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri, dördüncü fıkra kapsamında belirtilen istisnalar dışında, dağıtım sistemine bağlanır. İlgili Şebeke İşletmecisi, üretim tesisinin teknik özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine göre üretim tesisini YG veya AG seviyesinden dağıtım sistemine bağlayabilir. Bağlantı başvurusu talebi, ancak İlgili Mevzuat ve İlgili Teknik Mevzuat hükümleri kapsamında reddedilebilir.” hükmü uyarınca üretim tesisinin, dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine göre sisteme bağlanması esastır.

Kaldı ki, başvuru aşamasında bağlantı görüşünün, mevcut enerji nakil hattının kapasitesi ve karakteristiği dikkate alınarak oluşturulması gerekmektedir. Buna göre, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi kapsamında, bağlantı yapılacak mevcut enerji nakil hattının kapasitesinin arttırılması, dağıtım şirketinin kendi planlamasında yer alan hatların tesis edilmesi ve buna benzer bir işlemin uygulanmaması esastır.

Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinin lisansız üretim tesislerine ilişkin uygulaması, çağrı mektubu tarihi ve benzeri kriterlere bağlı olmaksızın Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmî Gazete’de yayımlanma tarihi olan 23.03.2016 tarihi itibariyle henüz tesis edilmemiş dağıtım varlıklarını da kapsamaktadır.

Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler

Ek-1

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINDA SUNULMASI GEREKEN

BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

 1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-1),
 2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,
 3. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu ya da asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi,

(Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde, kullanım hakkının edinildiğine dair belge)

 1. Çatı uygulaması dışındaki başvurular için;
  • Mutlak tarım arazileri,
  • Özel ürün arazileri,
  • Dikili tarım arazileri,
  • Sulu tarım arazileri,
  • Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları

kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu

Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge,

 1. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onikinci fıkrası kapsamındaki şartı sağlayan abone

numarası veya numaraları,

 1. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge,
 2. Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,
 3. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
 4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu,
 5. Koordinatlı aplikasyon krokisi,
 6. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,
 7. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-3),
 8. Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek- 4),

AÇIKLAMALAR

 • İlgili şebeke işletmecisi tarafından, Yönetmelik ve Tebliğde yer almayan herhangi bir bilgi ve belge talep edilemez ve söz konusu bilgi ve belgeler gerekçe gösterilerek bahse konu başvuru
 • Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının ve soyadının açıkça yazılması ve imzalanması

Ek-2

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

 1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-1),
 2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,
 3. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu ya da asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi,

(Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde, kullanım hakkının edinildiğine dair belge)

 1. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onikinci fıkrası kapsamındaki şartı sağlayan abone

numarası veya numaraları,

 1. Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,
 2. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
 3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu,
 4. Koordinatlı aplikasyon krokisi,
 5. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,
 6. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-3),
 7. Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-4),

AÇIKLAMALAR

 • İlgili şebeke işletmecisi tarafından, Yönetmelik ve Tebliğde yer almayan herhangi bir bilgi ve belge talep edilemez ve söz konusu bilgi ve belgeler gerekçe gösterilerek bahse konu başvuru
 • Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının ve soyadının açıkça yazılması ve imzalanması

KURULU GÜÇ SINIRINA İLİŞKİN BEYAN

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında başvuru yaptığım …………….. Trafo Merkezi (TM)’nde;

 • Başvuru aşamasında,
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almaya hak kazandığı İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilmiş olan,
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almış,
 • Bağlantı Anlaşması İmzalamış,
 • Sistem Kullanım Anlaşması İmzalamış,
 • İşletmede olan,

azami 1 MW güç tahsis edilmiş veya edilmekte olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle doğrudan

veya dolaylı ortaklık ya da kontrol ilişkim veya ilişkimizin bulunmadığını beyan ederim.

İşbu beyanımın gerçek dışı olduğunun tespiti hâlinde Yönetmeliğin 28 inci maddesinin

altıncı fıkrası kapsamında işlem tesis edileceğini kabul ve taahhüt ederim.

_ _/_ _/_ _ _ _ Ad SOYAD

Unvan (Kaşe) İmza

FAALİYET YASAĞINA İLİŞKİN BEYAN

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası kapsamında dağıtım ve görevli tedarik şirketleri ile;

 • Doğrudan veya dolaylı ortaklığım veya ortaklığımızın ve bu kapsama giren gerçek

kişiler ile birinci derece akrabalık ilişkimin veya ilişkimizin bulunmadığını,

 • Bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklarında istihdam edilmediğimi,
 • Bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklarında istihdam edilen kişilerle birinci derece akrabalık ilişkim veya ilişkimizin olmadığını,
 • Bu şirketlerin doğrudan ve dolaylı ortakları ile bu kapsama girenlerde istihdam edilenler ve bu kapsama giren kişilerin birinci derece akrabalarının kontrolünde olan tüzel kişilerle ilgim olmadığını,

beyan ederim.

İşbu beyanımın gerçek dışı olduğunun tespiti hâlinde Yönetmeliğin 28 inci maddesinin

altıncı fıkrası kapsamında işlem tesis edileceğini kabul ve taahhüt ederim.

_ _/_ _/_ _ _ _ Ad SOYAD

Unvan (Kaşe) İmza

+ Güneş Enerjisi

Ek-1

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI

LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINDA SUNULMASI GEREKEN

BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

 1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-1),
 2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,
 3. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu ya da asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi,

(Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde, kullanım hakkının edinildiğine dair belge)

 1. Çatı uygulaması dışındaki başvurular için;
  • Mutlak tarım arazileri,
  • Özel ürün arazileri,
  • Dikili tarım arazileri,
  • Sulu tarım arazileri,
  • Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları

kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu

Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge,

 1. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onikinci fıkrası kapsamındaki şartı sağlayan abone

numarası veya numaraları,

 1. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge,
 2. Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,
 3. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
 4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu,
 5. Koordinatlı aplikasyon krokisi,
 6. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,
 7. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-3),
 8. Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek- 4),

AÇIKLAMALAR

 • İlgili şebeke işletmecisi tarafından, Yönetmelik ve Tebliğde yer almayan herhangi bir bilgi ve belge talep edilemez ve söz konusu bilgi ve belgeler gerekçe gösterilerek bahse konu başvuru
 • Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının ve soyadının açıkça yazılması ve imzalanması
+ Rüzgar Enerjisi

Ek-2

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

 1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-1),
 2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,
 3. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu ya da asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi,

(Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde, kullanım hakkının edinildiğine dair belge)

 1. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onikinci fıkrası kapsamındaki şartı sağlayan abone

numarası veya numaraları,

 1. Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,
 2. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
 3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu,
 4. Koordinatlı aplikasyon krokisi,
 5. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,
 6. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-3),
 7. Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-4),

AÇIKLAMALAR

 • İlgili şebeke işletmecisi tarafından, Yönetmelik ve Tebliğde yer almayan herhangi bir bilgi ve belge talep edilemez ve söz konusu bilgi ve belgeler gerekçe gösterilerek bahse konu başvuru
 • Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının ve soyadının açıkça yazılması ve imzalanması
+ Kurulu Güç Sınırına İlişikin Beyan

KURULU GÜÇ SINIRINA İLİŞKİN BEYAN

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında başvuru yaptığım …………….. Trafo Merkezi (TM)’nde;

 • Başvuru aşamasında,
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almaya hak kazandığı İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilmiş olan,
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almış,
 • Bağlantı Anlaşması İmzalamış,
 • Sistem Kullanım Anlaşması İmzalamış,
 • İşletmede olan,

azami 1 MW güç tahsis edilmiş veya edilmekte olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle doğrudan

veya dolaylı ortaklık ya da kontrol ilişkim veya ilişkimizin bulunmadığını beyan ederim.

İşbu beyanımın gerçek dışı olduğunun tespiti hâlinde Yönetmeliğin 28 inci maddesinin

altıncı fıkrası kapsamında işlem tesis edileceğini kabul ve taahhüt ederim.

_ _/_ _/_ _ _ _ Ad SOYAD

Unvan (Kaşe) İmza

+ Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan

FAALİYET YASAĞINA İLİŞKİN BEYAN

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası kapsamında dağıtım ve görevli tedarik şirketleri ile;

 • Doğrudan veya dolaylı ortaklığım veya ortaklığımızın ve bu kapsama giren gerçek

kişiler ile birinci derece akrabalık ilişkimin veya ilişkimizin bulunmadığını,

 • Bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklarında istihdam edilmediğimi,
 • Bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklarında istihdam edilen kişilerle birinci derece akrabalık ilişkim veya ilişkimizin olmadığını,
 • Bu şirketlerin doğrudan ve dolaylı ortakları ile bu kapsama girenlerde istihdam edilenler ve bu kapsama giren kişilerin birinci derece akrabalarının kontrolünde olan tüzel kişilerle ilgim olmadığını,

beyan ederim.

İşbu beyanımın gerçek dışı olduğunun tespiti hâlinde Yönetmeliğin 28 inci maddesinin

altıncı fıkrası kapsamında işlem tesis edileceğini kabul ve taahhüt ederim.

_ _/_ _/_ _ _ _ Ad SOYAD

Unvan (Kaşe) İmza

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi, izin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

(Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı
İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C 06530Çankaya/ANKARA)

İlgi: 13.04.2015 tarihli ve 22131205-110.99-22044 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile ÇED Yönetmeliğinin Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (Ek-II) Listesi’nin 45. maddesinde “Kurulu gücü 1-10 MWe olan güneş enerjisi santralleri (çatı ve cephe sistemleri hariç)’nin yer aldığı, aynı yönetmeliğin Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler başlıklı 15. Maddesinde de “bu yönetmeliğin; a) Ek-2 listesinde yer alan projeler, b) Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-2 listesinde belirtilen projeler, seçme, eleme kriterlerine tabidir” hükümlerinin bulunduğuna işaret edilerek, aynı taşınmaz mal üzerinde aynı veya farklı gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulu gücü 999 kWe olan birden fazla üretim tesisinin kurulmasının istenmesi halinde, bahse konu üretim tesislerinin kapsam dışı mı yoksa seçme eleme kriterlerine tabi projeler olarak mı değerlendirildiği hususunda Bakanlığımız
görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş ve konuya ilişkin görüşümüzün uygulamada bütünlük oluşturulmasının sağlanması amacıyla kurumunuza ivedilikle gönderilmesi talep edilmiştir.

Elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”’in 02.10.2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girmesiyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yapılan lisanssız elektrik üretim başvurularında ve buna bağlı olarak da Bakanlığımıza/ilgili Valiliklere yapılan güneş enerjisine dayalı elektrik üretimine ilişkin ÇED Yönetmeliği kapsamındaki görüş başvurularında artış gözlenmiştir.

Lisanssız elektrik üretimi talebiyle yapılan başvuruların lisanslıya göre daha çabuk sonuçlanıyor olması nedeniyle de lisanssız elektrik üretimi, günümüzde küçük ölçekte enerji
yatırımcısının rağbet ettiği bir yatırım türü haline gelmiş, böylece son birkaç yıldır büyük bir talep patlaması yaşanmıştır. Bu kapsamda gerek Bakanlığımıza gerekse İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerimize, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan ve giderek artış gösteren görüş başvurularında karşılaşılan sorun şudur ki: lisanssız üretim bir yatırım aracı olarak oldukça revaçta görünse de bürokratik işlemler bakımından aslında lisanslı üretim prosedüründen çok da farklı olmamaktadır. Bunun yanında lisanslı başvuruların sonuçlanması gecikince ve yatırımcılar büyük ölçekli üretim tesisi kurmak istediklerinde (5-10-15 MW), farklı abonelikler edinip van vana birden çok tesis kurma girişiminde bulunmaktadırlar. Bu da bize lisanssız üretimin aynı zamanda firmalar için bir çıkış yolu haline geldiğini göstermiştir.

Güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek enerji bölgelerinin belirlenmesi, diğer kurumlar tarafından yürütülen güneş enerjisine ilişkin mevzuat hazırlama çalışmalarına ivme kazandırılması ve hal böyle iken bu tesislerin çevre mevzuatında herhangi bir yerinin olmayışı, çevresel etkilerinin araştırılıp araştırılmaycağı konularında bilgi kirliliğine sebep olmuş, bu nedenle de güneş enerjisi ÇED Yönetmeliğine dair revizyon çalışmalarına dahil edilmiştir. Bu kapsamda, güneş enerjisine dayalı
elektrik üretim tesisleri ilk olarak 03 Ekim 2013 tarihli ÇED Yönetmehği’nin Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alarak, 2 hektar ve üzeri alanda kurulması planlanan güneş enerjisi santrallerine ÇED mevzuatının
uygulanması sağlanmıştır,

İlgi yazıda ilgili hükümlerine değinildiği üzere, Bakanlığımız tarafından yapılan yönetmelik
değişikliği ile son hali 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi (Ek-II)’nin 45. maddesinde “Kurulu gücü 1-10 MWe olan güneş enerjisi santralleri (çatı ve cephe sistemleri hariç)”, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi (Ek-I)’nin yine 45. maddesinde de “Kurulu gücü 10 MWe ve üzeri güneş enerjisi santralleri” yer almaktadır.

Yönetmeliğimizde de belirtildiği üzere, lisanssız üretim ile çatı/cephe uygulamaları birbirinden ayrılarak, çatı uygulamaları ve binaların cephelerine getirilen güneş sistemleri ÇED yönetmeliği hükümlerinden muaf tutulmuştur.

Sonuç olarak, güneş enerjisine dayalı bir proje için başvuru yapılması halinde kurulu güç değerlerinin Yönetmelikte belirtilen eşik değerler altında kalması durumunda, ÇED Yönetmeliğinden muaf olarak değerlendirilmektedir.

Ancak aynı taşınmaz mal üzerinde aynı veya farklı gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulu gücü 999 kWe olan birden fazla üretim tesisinin kurulmasının istenmesi halinde, bahse konu üretim tesislerinin kapsam dışı mı yoksa seçme eleme kriterlerine tabi projeler olarak mı değerlendirilmesi gerektiği hususunda uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, 08.04.2015 tarihli ve 27894554-
010.06/89 sayılı yazımız ile tüm Valiliklere iletilen ve ÇED Yönetmeliği Uygulamalarını konu alan Bakanlığımız 2015/03 sayılı Genelgesi kapsamında; kurulu gücü itibariyle ÇED Yönetmeliği’hin Ek Listelerinde yer almayan güneş enerji santrallerinde, aynı parsel içerisinde aynı gerçek/tüzel kişiye ait projelerin kurulu güçlerinin toplamına göre değerlendirme yapılması, farklı parsellerde olmasına rağmen bitişik nizamda olan aynı gerçek/tüzel kişiye ait projelerin kurulu güçlerinin toplamı üzerinden değerlendirme yapılması, aynı parselde ayrı gerçek/tüzel kişilere ait projelerde ise her bir projenin kurulu gücü özelinde değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmekte olup, söz konusu projelere ilişkin ÇED Yönetmeliği uygulamalarına bu yönde devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.Genel Müdür

[slideshare id=61157844&doc=evreveehircilikbakanlnnlisansszelektrikretimineilikinyazsv11-160420180041&type=d&w=1026]

[slideshare id=61157812&doc=enerjivetabiikaynaklarbakanlnnprojeonaynailikinevrakv1-160420175949&type=d&w=1026]

+ Çevre Bakanlığı Yazısı (Metin)

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi, izin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

(Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı
İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C 06530Çankaya/ANKARA)

İlgi: 13.04.2015 tarihli ve 22131205-110.99-22044 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile ÇED Yönetmeliğinin Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (Ek-II) Listesi’nin 45. maddesinde “Kurulu gücü 1-10 MWe olan güneş enerjisi santralleri (çatı ve cephe sistemleri hariç)’nin yer aldığı, aynı yönetmeliğin Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler başlıklı 15. Maddesinde de “bu yönetmeliğin; a) Ek-2 listesinde yer alan projeler, b) Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-2 listesinde belirtilen projeler, seçme, eleme kriterlerine tabidir” hükümlerinin bulunduğuna işaret edilerek, aynı taşınmaz mal üzerinde aynı veya farklı gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulu gücü 999 kWe olan birden fazla üretim tesisinin kurulmasının istenmesi halinde, bahse konu üretim tesislerinin kapsam dışı mı yoksa seçme eleme kriterlerine tabi projeler olarak mı değerlendirildiği hususunda Bakanlığımız
görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş ve konuya ilişkin görüşümüzün uygulamada bütünlük oluşturulmasının sağlanması amacıyla kurumunuza ivedilikle gönderilmesi talep edilmiştir.

Elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”’in 02.10.2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girmesiyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yapılan lisanssız elektrik üretim başvurularında ve buna bağlı olarak da Bakanlığımıza/ilgili Valiliklere yapılan güneş enerjisine dayalı elektrik üretimine ilişkin ÇED Yönetmeliği kapsamındaki görüş başvurularında artış gözlenmiştir.

Lisanssız elektrik üretimi talebiyle yapılan başvuruların lisanslıya göre daha çabuk sonuçlanıyor olması nedeniyle de lisanssız elektrik üretimi, günümüzde küçük ölçekte enerji
yatırımcısının rağbet ettiği bir yatırım türü haline gelmiş, böylece son birkaç yıldır büyük bir talep patlaması yaşanmıştır. Bu kapsamda gerek Bakanlığımıza gerekse İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerimize, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan ve giderek artış gösteren görüş başvurularında karşılaşılan sorun şudur ki: lisanssız üretim bir yatırım aracı olarak oldukça revaçta görünse de bürokratik işlemler bakımından aslında lisanslı üretim prosedüründen çok da farklı olmamaktadır. Bunun yanında lisanslı başvuruların sonuçlanması gecikince ve yatırımcılar büyük ölçekli üretim tesisi kurmak istediklerinde (5-10-15 MW), farklı abonelikler edinip van vana birden çok tesis kurma girişiminde bulunmaktadırlar. Bu da bize lisanssız üretimin aynı zamanda firmalar için bir çıkış yolu haline geldiğini göstermiştir.

Güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek enerji bölgelerinin belirlenmesi, diğer kurumlar tarafından yürütülen güneş enerjisine ilişkin mevzuat hazırlama çalışmalarına ivme kazandırılması ve hal böyle iken bu tesislerin çevre mevzuatında herhangi bir yerinin olmayışı, çevresel etkilerinin araştırılıp araştırılmaycağı konularında bilgi kirliliğine sebep olmuş, bu nedenle de güneş enerjisi ÇED Yönetmeliğine dair revizyon çalışmalarına dahil edilmiştir. Bu kapsamda, güneş enerjisine dayalı
elektrik üretim tesisleri ilk olarak 03 Ekim 2013 tarihli ÇED Yönetmehği’nin Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alarak, 2 hektar ve üzeri alanda kurulması planlanan güneş enerjisi santrallerine ÇED mevzuatının
uygulanması sağlanmıştır,

İlgi yazıda ilgili hükümlerine değinildiği üzere, Bakanlığımız tarafından yapılan yönetmelik
değişikliği ile son hali 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi (Ek-II)’nin 45. maddesinde “Kurulu gücü 1-10 MWe olan güneş enerjisi santralleri (çatı ve cephe sistemleri hariç)”, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi (Ek-I)’nin yine 45. maddesinde de “Kurulu gücü 10 MWe ve üzeri güneş enerjisi santralleri” yer almaktadır.

Yönetmeliğimizde de belirtildiği üzere, lisanssız üretim ile çatı/cephe uygulamaları birbirinden ayrılarak, çatı uygulamaları ve binaların cephelerine getirilen güneş sistemleri ÇED yönetmeliği hükümlerinden muaf tutulmuştur.

Sonuç olarak, güneş enerjisine dayalı bir proje için başvuru yapılması halinde kurulu güç değerlerinin Yönetmelikte belirtilen eşik değerler altında kalması durumunda, ÇED Yönetmeliğinden muaf olarak değerlendirilmektedir.

Ancak aynı taşınmaz mal üzerinde aynı veya farklı gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulu gücü 999 kWe olan birden fazla üretim tesisinin kurulmasının istenmesi halinde, bahse konu üretim tesislerinin kapsam dışı mı yoksa seçme eleme kriterlerine tabi projeler olarak mı değerlendirilmesi gerektiği hususunda uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, 08.04.2015 tarihli ve 27894554-
010.06/89 sayılı yazımız ile tüm Valiliklere iletilen ve ÇED Yönetmeliği Uygulamalarını konu alan Bakanlığımız 2015/03 sayılı Genelgesi kapsamında; kurulu gücü itibariyle ÇED Yönetmeliği’hin Ek Listelerinde yer almayan güneş enerji santrallerinde, aynı parsel içerisinde aynı gerçek/tüzel kişiye ait projelerin kurulu güçlerinin toplamına göre değerlendirme yapılması, farklı parsellerde olmasına rağmen bitişik nizamda olan aynı gerçek/tüzel kişiye ait projelerin kurulu güçlerinin toplamı üzerinden değerlendirme yapılması, aynı parselde ayrı gerçek/tüzel kişilere ait projelerde ise her bir projenin kurulu gücü özelinde değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmekte olup, söz konusu projelere ilişkin ÇED Yönetmeliği uygulamalarına bu yönde devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.Genel Müdür

+ Çevre Bakanlığı'nın lisanssız elektriğe i̇lişkin yazısı (PDF)

[slideshare id=61157844&doc=evreveehircilikbakanlnnlisansszelektrikretimineilikinyazsv11-160420180041&type=d&w=1026]

+ Enerji Bakanlığı'nın proje onayı evrakı

[slideshare id=61157812&doc=enerjivetabiikaynaklarbakanlnnprojeonaynailikinevrakv1-160420175949&type=d&w=1026]

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın